کلوزت روم و لاندری روم ، فضاهای تازه وارد به خانه های ایرانی